Wednesday, February 22, 2012

Herar Khonir Hirokmala ( The Diamonds from the Mine of Hera)†nivi Lwbi
nxiKgvjv

†Lv›`Kvi wjqvKZ Avjx

wRwK‡i Gjvwn
Avj­vû ....... Avj­vû ....... Avj­vû ....... Avj­vû .......
‡n Avj­vn&! AbšÍ Amxg Zzwg
GKK AwØZxq Zzwg|
‡n Avj­vn&! wPiKvj Kv‡qg Zzwg
Kz`i‡Zi fvÛvi Zzwg|
‡n Avj­vn&! wK ewj Avi wK †h Kwi
‡Zvgvi Lykxi Z‡i,
‡n Avj­vn&! †Zvgvi bvgwU Rwc Avwg
Ki“Y KÚ¯^‡i|
Avj­vû ....... Avj­vû ....... Avj­vû ....... Avj­vû .......
‡n Avj­vn&! Zzwg iwng, Zzwg ingvb
Avwg †ZvgviB ev›`v|
‡n Avj­vn&! gnxqvb-Mixqvb Zzwg
Avwg bvwPR MvÜv|
‡n Avj­vn&! †Zvgvi Zvwid wKfv‡e Kwi,
eywS‡Z bv cvwi,
‡n Avj­vn&! †Zvgvi bv‡gi gneŸZ †h
w`‡j KwiqvwQ Rvwi|
Avj­vû ....... Avj­vû ....... Avj­vû ....... Avj­vû .......
‡n Avj­vn&! Abœ-cvbxq w`qvQ Zzwg
k¦vm-cÖk¦v‡m evqy,
‡n Avj­vn&! Amxg `qvi mvMi Zzwg
w`qvQ Rxeb Avqy|
‡n Avj­vn&! Rxe‡b-gi‡Y †ZvgviB ¯^i‡Y
kvwšÍ cvB‡Z PvB,
‡n Avj­vn&! †Zvgvi bvgwU ev‡i ev‡i
wRwKi Kwi ZvB|
Avj­vû ....... Avj­vû ....... Avj­vû ....... Avj­vû .......|

jv Bjvnv Bj­vj­vn
jv Bjvnv Bj­vj­vn ...... jv Bjvnv Bj­vj­vn&|
bvB †Kvb Bjvn GK Avj­vn Qvov
Zzwg jv-kvixK Avj­vn&|
‡Zvgvi m„wó wekvj cwiwa, myD”P wMwi,
eb-Dceb, `yM©g gi“,
‡Zvgvi m„wó KZ dzj-dj, KZ evqy-Rj
wn‡gj gi“, k¨vgj Zi“|
jv Bjvnv Bj­vj­vn ...... jv Bjvnv Bj­vj­vn&|
‡Zvgvi m„wó bxj AvKv‡ki iwe-kkx,
KZ †h MÖn Zviv,
‡Zvgvi m„wó KZ †h †miv gvLjyK
Rxb-BbQvb-†d‡ikZviv|
jv Bjvnv Bj­vj­vn ...... jv Bjvnv Bj­vj­vn&|
‡Zvgvi m„wó Avik-Kziwm, jIn-Kjg
wgRvb, cyjwQivZ-
‡Zvgvi m„wó cvcx‡`i Z‡i Rvnvbœvg,
Avi †gvwg‡bi Z‡i RvbœvZ|
jv Bjvnv Bj­vj­vn ...... jv Bjvnv Bj­vj­vn&|


wmR`v
wmR`v jI †n Avj­vn& Avgvi
Avi w`evi wKQy bvB,
Avgvi hvnv wKQy mKwj †Zvgvi
Zzwg webv Avwg Amnvq|
Zzwg Qvgv`, Zzwg †e-wbqvR
Avwg †gvnZvR †Zvgvi
Kzj-gvLjyK mKwj †Zvgvi
‡Zvgvi m„wó †e-ïgvi|
wmR`v jI‡n ..................... Amnvq|
Avgvi gv_v †Zvgvi Z‡i
wmR`vq jyUvBqv c‡o,
Avgvi Avevi wK‡mi †`gvM
‡Zvgvi Kz`iZ wek¦Ry‡o|
wmR`v jI‡n ................ Amnvq|
‡Zvgvi †`Iqv †miv cuywR
gv_vwU Avgvi Zvnv eywS,
‡mB cyuwRwU †Zvgvi Z‡i
bZ Kwi †mvRvmywR|
wmR`v jI‡n ................ Amnvq|
Avmgvb-hwgb †Zvgvi f‡q
m`vB _v‡K Romo,
wmR`vi g~j¨ †Zvgvi Kv‡Q
Avmgvb-hwgb †_‡KI eo|
wmR`v jI‡n ................ Amnvq|
cvj‡bIqvjv
‡n iwng Avj­vn&| †n ingvb Avj­vn&|
wK †Zvgvi Kz`iZ! wK †Zvgvi eiKZ!
wK †Zvgvi gneŸZ!
wK wbcyb Kz`i‡Z, iƒc w`qvQ mevB‡K
gv Rbbxi D`‡i,
cvwjqvQ Zzwg `kgvm awiqv
‡mB AÜKvi KzwV‡i|
‡n iwng ............... gneŸZ!
`ywbqvq Avwbqv Amnvq wkï‡i
w`qvQ mylg Lvbv,
bv Pvwn‡Z w`qvQ gv‡qi ey‡K‡Z
my‡cq `y‡ai SY©v|
‡n iwng ............... gneŸZ!
wkï KvR K‡i bv, wdwKi K‡ibv
ZeyI †Kvb Afve nq bv,
GB K_vwU GLb †Kb
ey‡S Avwm‡Z PvI bv|
‡n iwng ............... gneŸZ!
Zzwg LvwjK, Zzwg gvwjK
Zzwg Ki‡bIqvjv,
Zzwg ReŸvi, Zzwg iv¾vK
Zzwg cvj‡bIqvjv|
‡n iwng ............... gneŸZ!
Ki“YvKvgx
‡Kn †Zv cvq bvB †invB- †Kn †Zv cvB‡i bv †invB,
g„Zz¨ †Zv k¦vkZ mZ¨, wPiÁxe †Kn bq, GB bk¦i aivq|
Avwg †K? Avgvi mªóv †K? †Kb Avgv‡i Kwij m„Rb?
DËi Rvwb wK? cvwie wK Kwi‡Z wPi¯’vqx mvdj¨ AR©b?
e¨_©Zv hw` nq, G‡Kev‡i wbiƒcvq-Av‡Q wK Zv fvebvq?
AbšÍ Rxeb e¨_© nB‡j, `yt‡Li wK fvlv Av‡Q? nvq, nvq!
cvw_©i Rxe‡bi mvgvb¨ `ytL, PvB bv †Kn Kwi‡Z eiY,
AbšÍKv‡ji Amn hvZbv- †mB K_vwK †KD Kwi ¯§iY?
bvbvgywbi  bvbvgZ, gyw³i Z‡i †`LvB‡Z‡Q bvbv c_,
hvi g‡Z †mB Lykx Av‡Q, Ac‡ii gZwU‡K ewj‡ZwQ wec_|
‡Kn ev LvB‡Z‡Q wel, A_P fvwe‡Z‡Q LvB‡Z‡Q gay,
‡h LvB‡Z‡Q gay- ewj‡Z‡Q wel, Ac‡ii fvwe‡Z‡Q ïay|
ZvB Ki“Yv Kvgbv Kwi, Ki“Yvg‡qi Kv‡Q mZ¨-myc_ †`LvI Aa‡g‡i,
‡KejgvÎ Avgv‡K bq, AbšÍ gyw³i c_-†`LvI wek¦‡Rvov mK‡j‡i|
Avgvi wK g~j¨ Av‡Q, Rxeb jwfqvwQ gnvb Avj­vni gnvb B”Qvq,
Avgvi g‡Zi wK g~j¨ Av‡Q, mZ¨-myc_ cvB †hb †Zvgvi Ki“Yvq|
‡h c‡_ Pwj‡j Lykx nI Zzwg, †mB c‡_ PvjvI †gv‡i,
mK‡j‡i Zzwg PvjvI †mB c‡_, bvRvZ w`I cicv‡i|

‡n`v‡qZ cÖv_©bv
‡n Avj­vn&| Zzwg gnvgwng, Zzwg AbšÍ Amxg,
Zzwg ivngvbyi inxg, Zzg Mvdzi“i inxg|
Zzwg m„Rb KZ©v, cvjb KZ©v, i¶v KZ©v, wiwhK`vZv,
Zzwg Qvov Avgvi bvB †Kvb MwZ- Zzwg fvM¨ weavZv|
hwZ hvB fywjqv, fyj c‡_ Pwjqv-c_ †`LvBI Zzwg,
‡`LvBI Zzwg mijc_- ewj‡ZwQ †Zvgvi Kz`iwZ c`Pzwg|
Zzwg hvnv‡Z Lykx, †mB gZ Avwg Lykx,-bv nB †hb ‡`vlx,
wePv‡ii w`‡b †Zvgvi m¤§y‡L nvwRi nB‡Z cvwi-wb‡`©vlx|
nvk‡ii w`‡b ¶gv KwiI †gv‡i, KwiI bv †gv‡i Avmvgx,
‡Zvgv‡i webv Dcvq wK Av‡Q, wKQyB bB †Zv Avwg|
‡Zvgvi B”Qvq Avgvi B”Qv, †Zvgvi B”Qvq Avgvi Kg©,
ab¨ †nvK, wm³ †nvK, †kvwfZ †nvK, mevwmK †nvK, †gvi gg©|
hw` Avwg eywS‡Z cv‡i, fvjevm Zzwg, Avgvi wKQyB PvIqvi bvB,
Ggb †evSv PvcvBI bv Avj­vn, hvnv ewnevi mva¨ bvB|
Ggb mvš—¡bv `vI Avgv‡K, Zzwg Avgvq Mfxi fvjevm,
Avwg †Zvgvq fvjevwm, Ggb wek¦v‡m g‡bi Av‡¶cbv‡kvÕ|
cvw_©e Rxeb hw`I †avKv, ZeyI †Kb mvwRqvwQ †LvKv,
AeyS‡K eyS `vI Avgvi cÖfy; cÖgvb KwiIbv, Avwg †hb †evKv|
Avgv‡K Zzwg KwiI wcÖq, Kvnv‡KI Zzwg KwiI bv †nq,
mK‡ji Z‡i Avgv‡K Zzwg `vqxi wQdvZ w`I|
AbšÍ-Amxg Zzwg, Abb¨-Amxg †Zvgvi bvR-wbqvgZ,
mKj‡K Zzwg `vI †n`v‡qZ, Xvwjqv `vI A‡Xj eiKZ|
`vk©wbK gnvmZ¨
g„Zz¨ Awbevh© mZ¨, nDK †m abevb, nDK †m `xb-KvOvj,
wKQyB Avgvi bq †Zv wb‡Ri, bq‡Zv Avgvi Rvb I gvj|
Avgvi R‡b¥i Av‡M KZKvj wMqv‡Q Zvnvi wKQyB Rvbv bvB,
Avevi R‡b¥i ci KZKvj hvB‡e, Zvnvi Lei †Kv_vI bvwn cvB|
AbšÍKv‡ji gv‡S ¶wY‡Ki Z‡i AvwQ c„w_exi gvSv‡i,
‡K Avwg? †Kv_v nB‡Z? †Kb? †Kv_vq gwÄj?Ñ Uv‡b ev‡iev‡i|
Avgvi g‡b nq GB `vk©wbK cÖkœ-hvnv‡K fvevBqv bv †Zv‡j,
nq †m Ro, bv nq †m g„p- †hgb evZv‡m Rxeb A_P evZvm‡K †fv‡j|
Avgvi wek¦vm, mwVK wm×v‡šÍ bv cvwi‡j †cŠQvB‡Z ¶wZ gnv¶wZ,
ZvB mgq _vwK‡Z cïi gZ bv Pwj‡Z wVK Kwi gwZMwZ|
Avwg cwÛZ gnvcwÛZ, GB Ans‡eva Kwi‡Z‡Q mKj cÛy,
`ywbqvi Rxeb nq Ag~j¨ Rxeb, bv nq QvB-f¯§-gv_v-gyÛy|
Avgvi g‡b nq hnv gnvmZ¨, Zvnv mK‡ji Av‡Q AšÍiZ‡j|
Avcb ¯^fv‡ei we‡ivwaËv Kwiqv wg_¨v-Ab¨vq-fyj c‡_ P‡j|
ZvB hw` bv nB‡e, mK‡jB Rv‡b-Pzwi Ab¨vq-ZeyI †Kb †Kn Pzwi K‡i,
wg_¨v K_v Lvivc RvwbqvI wg_¨vi g‡a¨ Wyweqv _v‡K Rxeb f‡i|
KZ Ab¨vq, KZ Aciva Kwi‡Z‡Q gvbyl, †Kb eywSqvI eywS‡Z‡Q bv,
‡Zgwbfv‡e gnvmZ¨ Qvwoqv iwnqv‡Q gË, Zvnv fvwe‡Z‡Q bv|
ZvB gb‡K m`v eySvB‡Z nB‡e- Ô‡kvb‡i cvMj gb,
hvB Kwim, ZvB Kwim, †h wedj bv nq AbšÍ Rxeb|
¶wY‡Ki `ywbqvq mvgvb¨ Kó mwn‡Z Pv‡n bv gb,
AbšÍ `ywbqvq wekvj Kó mwn‡Z PvB, †m †Kvb Rb?
cvw_©e Rxeb cÖZ¨¶ Kwi‡ZwQ- Zvnv hw` mZ¨ nq,
ciRxeb †Kb mZ¨ nB‡e bv? mZ¨ Aek¨B nB‡e wbðq|
Aw¯ÍZ¡nxb Ae¯’v nB‡Z, GLb Aw¯ÍZ¡c~Y© myPvi“ gvbyl|
g„Zz¨i ci wR›`v nBe bv, Ggb aviYv-Zvnviv Aek¨B †eûk|‡ZvgviB `qv
gyqvw¾‡bi K‡É AvRv‡bi aŸwb
Avgvi Avj­vni AvnŸvb,
gmwR‡` hvB, bvgvR Av`vq Z‡i
D‡V wQj `wiqvq evb|
gnvb Avj­vni ïKwiqv Avwg
wKfv‡e Av`vq Kwi,
g‡b e‡j Avgvi, wmR`vq _vwK,
mvivwU Rxeb fwi|
Avwg †Zvgvi Aag ev›`v
Zzwg Avgvi gnvb mªóv|
‡ZvgviB c‡_ Avgvi Rxeb
PvjvI †n gnvb `ªóv|
Avgvi Rxeb, Avgvi giY,
mKj mgq †Zvgvq ¯§iY,
Avgv‡K Zzwg KwiI ¶gv
Avgv‡K Zzwg KwiI eiY|
wePv‡ii w`‡b GB †MvbvnMvi
PvB‡Zv `qv, PvB bv wePvi,
Avgvi bvB †Kvb cyuwR- ZvB †Zvgvi LuywR
RvbvB Avwg GB mgvPvi|
mij mwVK c_
`qv-`vb wbqvg‡Zi AdzišÍ fvÛv‡i hvB‡ZwQ nveyWyey,
mviv wR‡›`Mx mvabv Kwi‡jI ïKwiqv Av`vq nB‡e bv Kfy|
K…wÎg Dcv‡q wPwKrmvj‡q Aw·‡Rb jv‡M- nB‡j k¦vm-K‡ói †ivMx,
KZ A_© jv‡M, KZ †c‡imvb Rv‡M, ZvnvivB Rv‡b, hvnviv f~³‡fvMx|
mvivwU Rxeb k¦vm-cÖk¦v‡m cÖ‡qvRb jv‡M KZ †h Aw·‡Rb,
fvweqvwQ wK GZ wbqvgZ webv g~‡j¨ Abvqv‡m †K w`‡Z‡Qb?
Ggwbfv‡e KZ wbqvgZ, Kwi‡ZwQ †fvM, ivwLbv Zvnvi wnmve,
wnmve Kwi‡j eySv hvB‡e †Kb Avwg, †K Avgvi mwZ¨Kvi ie,
GKwU UvKv wfLvix‡K w`‡j nvwm gy‡L e‡j my‡L _vK eve,
A‡Xj wbqvgZ Qvov, †P‡b bv hvnviv Zvnviv KZ bó åó-nviv|
Ggb bó-åó nvev‡Mvev hvnviv, m„wó Kz‡ji Awfkvc I Kj¼ Zvnviv|
cÖK…wZi aŸskhÁ Zvnv‡`i Z‡i wek¦v‡mi Afv‡e †Kb Ávb nviv?
cÖK…wZi wbq‡g Kwi‡ZwQ †fvM, ewjqv _v‡K †Kvb †Kvb Ávbcvcx,
aiv‡K miv Ávb Kwiqv AK…ZÁ nB‡Z‡Q Avi Kwi‡Z‡Q jvdvjvwd|
AK…ZÁ, wPi AÜ Kvnv‡K e‡j? Kvnv‡K e‡j Awfkß-e¯‘ev`x?
Zvnviv Pig wg_y¨K, AKvUgyL©, Awcibvg`k©x, Awek¦vmx BZ¨vw` BZ¨vw`|
ZvB AvnŸvb Kwi‡ZwQ, †Kn KLbI Pwje bv Avi k¦vkZ m‡Z¨i wecix‡Z,
m„wó KZ©vi c_ awiqv ab¨Rxb Mwoe †gviv GB bk¦vi gvwUi c„w_ex‡Z|
mZ¨ K_v, †mvRvfv‡e hvnviv wek¦vm Kwi‡e-mij mZ¨ c‡_ Pwj‡e,
ci‡jv‡K Zvnviv gnvcyi¯‹vi cvB‡e, mv_©K gvbe Rbg-Aek¨B dj dwj‡e|
ciKvj hw` mZ¨ bv nB‡e, GB my›`i wek¦ †Kb mZ¨ nB‡e?
ciKvj hvnviv we¤^vm Kwi‡e, ci‡jv‡K Zvnviv Aek¨B wPimy‡L iB‡e|
ZvB Amnvq gvbe RvwZ mgq _vwK‡Z mZK© nB, wek¦vm-wPšÍvq K_vq Kv‡R,
mwVK mZ¨ c‡_ Pwj, bvB‡j gvbe Rbg wedj nB‡e, †Kvb Kv‡R Avwm‡e bv †h|

wPikvwšÍi c_
‡kvb, †kvb wek¦gvbe
Avmj K_v †kvb,
gnvb Avj­vni c_ Qvov
Dcvq bvB †Kvb|
giY-eiY Kwi‡ZB nB‡e
k¦vkZ-mZ¨ K_v,
cÖwZ gyn~‡Z© Kv‡R jvMvB
KvUvBe bv Kfy Ah_v|
Ávb-weÁvb, ab-m¤ú`
wKQyB Kv‡R Avwm‡e bv,
Avj­vni iv¯Ív, bexi ZwiKv Qvov
gnvb Avj­vn-fvjevwm‡e bv|
wK †h KwVb gywQeZ nB‡e
wbwiwewj GKUz fvwe,
mgq _vwK‡Z LuywR evievi
wPigyw³i Pvwe|
Áv‡bi evnv`ywi, a‡bi evnv`ywi
c‡`i evnv`ywi Qvwo,
wPikvwšÍi Z‡i, wPi gyw³i c‡_
kvwgj nB ZvovZvwo|

¶gvi dj
MÖx‡¯§i LiZv‡c ayay gi“f‚wg
gv‡S gv‡S kxZi Mv‡Qi Qvqv,
‡mB Mv‡Qi Qvqvq bexwR Nygvq
GKvKx †m_vq wMqv|
‡Kv_v n‡Z Gm GK Bû`x WvKz
Z‡jvqvi DwP‡q e‡j,
‡Zvgv‡K Avwg nZ¨v Kwie
i¶v cvB‡e †Kvb Q‡j|
wbf©‡q bexwR e‡jb Zvnv‡K
Rxeb hvnvi nv‡Z,
Avj­vn Avgvi Rxeb euvPv‡j
gvwi‡Z cvwi‡e bv †Kvb g‡Z|
cvgi e‡j, †Kgb K‡i
‡Zvgvi ¶wbK euvPv‡Z cv‡i,
GB ewjqv mvi‡Z wMqvB
Kuvwcj nvZ ev‡i ev‡i|
nvZ nB‡Z Z‡jvqvi Lwmqv cwoj
Z‡jvqvi awi‡jb bexwR,
Kwj‡jb bexwR, †kvb †n cvgi
‡Zvgv‡K euvPv‡i †K AvwQ?
Bû`x cvgi Ki“Y K‡É
ewjj f‡q f‡q?
‡Zvgv‡K †h ¶wYK i¶v K‡i‡Q
euvPv‡e Avgvi n‡q|
¶gv Kwi‡jb bexwR Zvnv‡K
kΓ nv‡Zi gy‡Vvq †M‡q,
bexwRi D`viZvq gy» Bû`x
ÔKv‡jgvÕ DwVj †M‡q|
Òjv-Bjvnv Bj­vj­vû
gynv¤§v`yi ivmyj­vn|Ó


‡Kvievbxi Av`k©
wg_¨vi Kz‡nwbKv, evwZ‡ji NbNUv
XvwKqv ivwL‡Z Pvq cÖfvZ-Ai“b,
ïayB XvwKqv ¶všÍ nq bvB
Øx‡bi cÖ`xc wbfy wbfy Ae¯’v †hb Ki“b|
bexwR e‡jb, †kvb AveyeKi (iv)
wnRi‡Zi cÖZ¨v‡`k Avwm‡e Z¡iv,
‡mB msK‡U, Zzwg _vwK‡e Avgvi mv‡_
cÖ¯‘Z _vwKI hw`I msK‡U fiv|
‡kl iRbx| bexwR †M‡jb AveyeK‡ii evwo
bvwo‡jb `iRvi Kov,
AveyeKi `iRv Lywjqv ÔjveŸvBKÕ ewj‡jb
hLb NygvBqv Av‡Q aiv|
bexwR ewj‡jb, m‡½ m‡½ `iRv Lywj‡j,
co bvB wK Zzwg Nyg?
ewj‡jb AveyeKi, bvwn Nyg †gvi †Puv‡L
Avcbvi Z‡i _vwK †KejB wb©Szg|
Aa¨vZ¥-wejve Kvnv‡K e‡j
Kvnv‡K e‡j Av`‡k©i mv_x,
Ggb weíe wK e„_v †h‡Z cv‡i,
hZB _vKzK kΓi gvZvgvwZ|
Øx‡bi `i`x Kvnv‡K e‡j
Kvnv‡K e‡j mvnvev AvRgvBb,
AveyeKi (iv) Zvnvi †kªó D`vniY
hvnv‡`i †Kvievbx-wR›`v Kwij Øxb|

‡gnb‡Zi nvKxKvZ
Ô¯^vaxbZvÕ GKwU kã; wKš‘ Gi BwZnvm AZ¨šÍ Mfxi,
KZ `k©b, cwiKíbv, msMÖvg ZvRv i³ w`‡q‡Q KZ exi|
ÔK…wl LvgviÕ kã gvÎ; Bnvi cðv‡Z Av‡Q KZB cwiKíbv,
KZ A_©, wPšÍv, †Póv, kªg- wewb‡qv‡M wmwÏ nq mvabv|
Ôwkí KviLvbvÕ K_vwU ejv mnR ev¯Íevqb LyeB KwVb,
KZ A_©-cwiKíbv, cÖ‡KŠkj e¨e¯’cbv, mRvM-`„wó me©v½xb
GK K_vq Ôgv÷vm© wWMÖxÕ- Bnv‡Zv †lvj eQ‡ii mvabvi dj,
KZ A_©, mgq, kªg, ˆah©-mZ¨ wb‡qvM Kwiqv wgwjqv‡Q †hvMdj|
ÔevN kãwUD”PviYiY, †jLb A_ev ev‡Ni Qwe-bq †Zv Avmj evN,
nvKxK‡Zi evN KZ fq¼i-†`wL‡j g‡b jvwM‡e `vM|
hZ kã, hZ Qwe cÖZxKgvÎ, ÔnvKxK‡ZÕ cÖK…Z cwiPq,
GB K_vwUi AšÍ`k©b Av‡Q hvnvi mdj †m nB‡e wbðq|
Ôjv-Bjvnv Bj­vj­vn gynv¤§v`yi ivmyjyj­vnÕ GKwU cvK-Kvjvg,
Bnvi nvKxKZ eywSqv‡Q †h Zvnv‡`i Z‡i nvRvi mvjvg|
Avmgvb hvwgb GK cvj­vq, Avi Aci cvj­vq cvK-Kvjvg,
cvK Kvjv‡gi IRb †ekx eywSqv‡Q †h, eywSqv‡Q †m Øxb Bmjvg|
cvK Kv‡jgvi IRb eywS‡Z jvwM‡e Rvb-gvj I mgq †Kvievbx,
me mva‡Ki eo mvaK, K‡i hviv Kv‡jgvi †gnbZ-¯úóevYx|


cik cv_i
cw_‡Ki c_ Pjv AvRI †kl n‡jv bv,
KviY, †m AvRI cik cv_i cvq bvB|
c_ Pjv K‡e †kl n‡e, cw_K AvRI Zv Rv‡b bv|
Pwj‡Z Pwj‡Z nq‡Zv Zv iRxeb cÖ`xc wb‡f hv‡e
wKš‘ nq‡Zv Zvi cik cv_i fv‡M¨ bvB|
cw_K cik cv_i g‡b K‡i KZ cv_i Kzwo‡q‡Q
wKš‘ nvq! cw_K cwi wbwðZ ey‡S‡Q Dnv cik cv_i bq|
cw_K bKj cik cv_i Qy‡o †d‡j‡Q
wKš‘ wK Avðh©! cw_K ¯úó eywS‡Z cv‡”Q,
A‡b‡KB bKj cik cv_i AuvK‡o a‡i Av‡Q|
Avwg hLbB †Kvb bKj cik cv_i †c‡qwQ,
AZ¨šÍ `vgx g‡b K‡i mqZ‡b AvuK‡o a‡iwQ|
wKš‘ hLb Avwg bKj cik cv_‡ii Avmj cwiPq †c‡qwQ
ZLbI Avwg nVvr Qy‡o †dj‡Z PvB wb|
Avwg wb‡Ri m‡½ cÖZ¨viYv K‡iwQ,
A‡b¨i Kv‡Q e‡jwQ, Avwg cik cv_i †c‡qwQ|
‡h‡nZz, A‡b¨i Kv‡Q e‡jwQ,
Avwg nVvr K_v cÖZ¨vnvi Ki‡Z cv‡iwb|
‡Kb †h nVvr K_v cÖZ¨vnvi Ki‡Z cvwiwb,
Zvi KviY, AZ¨šÍ nxb, wg_¨v, †jvf, fÛvgx|
bKj cik cv_‡ii Kvi‡Y g‡b n‡Zv Avwg AZ¨šÍ `vgx|
Avgvi cÖvß cv_i †h cik cv_i bq
gvby‡li Kv‡Q ej‡j Avgvi g~j¨ _vK‡e bv|
Avgv‡K gvbyl e³…Zvi Rb¨ gvB‡K †NvlYv †`‡e bv|
Avgv‡K gvbyl †bZv e‡j g‡Â emv‡e bv|
Avgv‡K gvbyl fq cv‡i bv|
Avgv‡K gvbyl A_© w`‡e bv|
Avgv‡K gvbyl ¶gZv w`‡e bv BZ¨vw`, BZ¨vw`|
wKš‘ Gfv‡e wg_¨v g~j¨ a‡i ivL‡Z PvBwb|
hLbB Avwg bKj cik cv_i Qy‡o †d‡jwQ
c~‡e„i f³iv Avgv‡K Mvwj w`‡qwQ,
c~‡e©i cv_xiv Avgv‡K fÛ e‡j‡Q
Av‡ivI KZ wK e‡j‡Q, me wK †jLv hvq?
Avevi Avgvi hviv c~‡e© Mvwj w`‡q‡Q
ZvivB Avevi cÖksmv K‡i‡Q
wKš‘ Avwg †Zv MvwjI PvBbv, cÖksmvI bq|
Avwg †Zv PvB cik cv_i|
Z‡e nv! Avwg GLb GKwU mwZ¨B cik cv_i †c‡qwQ
‡h‡nZz Avgvi wek¦vm, fw³ cy‡ivgvÎvq AUj
ZvB wK K‡i ej‡ev- cik cv_i cvB bvB?
Z‡e fwel¨r e‡j w`‡e Avwg c‡i wK ej‡ev?
Lye m¤¢eZ: AvwgB e‡jB hve
Avwg cik cv_i †c‡qwQ|

wgjb gvjv
AvRv‡bi aŸwb Avwm‡j Kv‡b
Kwie bv †njv‡djv,
gmwR‡`i cv‡b Qy‡U hve m‡e
Mwoi wgjb gvjv||
Avgvi Avj­vni weav‡bi gv‡S
KZ †h gay Av‡Q,
Rvgv‡Zi cve›`x K‡i †h Rb
gayi ¯^v` eywSqv‡Q †m Rb|
AvRv‡bi aŸwb ................. wgjb gvjv||
RvbœvwZ my‡Li bgybv †Kv_vI
_v‡K hw` aivav‡g,
Avj­vni N‡i Av‡Q †m myL
eywS‡e bv biva‡g|
AvRv‡bi aŸwb ................ wgjbgvjv||
‰ewP‡Î¨i gv‡S ˆelg¨ Av‡b
Av‡b KZ `ytL †e`bv,
mKj †e`bvi Aemvb Z‡i
gmwR‡` ¯^vabv P‡j|
AvRv‡bi aŸwb ................. wgjbgvjv||
my`„p msKí Kwi AvwR‡K
kvwšÍi c‡_ Pwj mgq _vwK‡Z|
‡njv †djvq Rxeb cÖ`xc hw` wb‡f hvq
cwo‡Z nB‡e eoB duvwK‡Z|
AvRv‡bi aŸwb ................. wgjbgvjv||

Bmjvgcyi
ïwbjvg GK kvwšÍavg Av‡QÑ Bmjvgcyi bv‡g,
‡hnv Av‡Q myav Pj‡b ej‡b- gyLwiZ bvgv‡R mvjv‡g
kvwšÍ-ly‡Li Dj­v‡m Avwg, QywUjvg Bmjvgcy‡i,
eywSjvg Avwg, †`wLjvg Avwg, myav Av‡Q ficyi|
dz‡ji myevm hvq bv cvIqv _v‡K hw` bvK eÜ,
dz‡ji †kvfv hvq bv †`Lv _v‡K hw` P¶z AÜ|
my›`i aibxi †kvfv I myevm  imvjZ nq GKUz fy‡j,
‡Kej A_© m¤ú` Av‡b wec` ÔAvj­vni c_ kvwšÍi g~‡jÕ|
gmwR‡`i wgbv‡i wgbv‡i SsK…Z nq gayi AvRvb aŸwb,
Avevj-e„× ewbZv gmwR‡` Qy‡U, ïwbqv AvRvb aŸwb|
KZ †h GKZv, KZ †h fvjevmv, KZ †h Av‡gR fw³,
‡PvL _vwK‡j †`Lv hvB‡e, †Kvb c‡_ Av‡Q gyw³|
bvgv‡Ri  ci †Kv_vI †`wLjvg, `vIqvZ P‡j `‡j `‡j
‡Kv_vI †`wLjvg wRwKi AvRKvi Kwi‡Z‡Q GK‡Î wg‡j,
KLbI †`wLjvg †KZvex-Zvwj‡gi Pwj‡Z‡Q gRwjm
KLbI †`wLjvg bdj Bev`Z Pwj‡Z‡Q Anwb©k|
‡Kv_vI †`wLjvg civgk© ˆeVK ewmqv‡Q wg‡jwg‡j,
‡Kv_vI †`wLjvg Øx‡bi Av‡jvPbv Pwj‡Z‡Q †Rvi‡m K‡l|
Kv‡iv Kfy †`wL bvB Avwg, †Kn †c‡ikv‡b †MÖdZvi
mK‡ji Z‡i mK‡j e¨¯Í K‡i G‡K Ac‡ii DcKvi|
ü`‡qi fw³ DcwP‡q c‡o Avwj½‡b gbUv f‡i|
åZ…‡Z¡i wK my›`i bgybv- Bmjvgcy‡i Av‡Q,
G‡Ki `yt‡L mK‡j e¨¯Í cimv‡i mn‡hvMxZv K‡i Kv‡R|
AvZ¥x‡qi nK, cÖwZ‡ekxi nK mK‡ji n‡Ki cÖwZ,
KZ m‡PZb, fvlv bvwn Zvi Mwoqv‡Q Mfxi cÖxwZ|
hvKvZ m`Kv, FY †`Iqv †bIqv AZzj A_©bxwZ,
`vwi`ª GLb cÖvPz‡h© fiv †Kn PvBbv KvnviI ¶wZ|
ab-m¤ú` Avi RvKRg‡K kvwšÍ‡Zv bq, †Puv‡Li auvauv|
Avj­vni c_ kvwšÍi wVKvbv `~i n‡q hvq mKj euvav|
kvwšÍ Kvnv‡K e‡j, cÖvKwUKvj eywS‡Z, Avwm‡j Bmivgcy‡i,
kvwšÍ mwÜ wbivcËvi AZzj g‡Wj-`k©Y KwiqA DwV‡e gbf‡i|

Avj­vn&Iqvjv
wiKkvIqvjv
Bmjvgcy‡ii byivjx †gvj­v AZxe †m Avj­vnIqvjv,
bvgvRx-Kvjvwg, mnR-mij-†ckvq †m wiKkvIqvjv|
bvgv‡Ri AvRvb nB‡j c‡i, Zvi gb †U‡K bv †Kvb Kv‡R,
bvgvR c‡o, wiKkv Pvjvq, LiP K‡i bv Av‡R ev‡R|
‡m fvjev‡m bv ewmqv _vwK‡Z, hvÎx cvB‡jB jq DVvBqv,
`i KlvKwl K‡i bv †m, nvwm-Lykx _v‡K mvgvb¨ cvBqv,
GKUv K_vq Zvi `„p wek¦vm, wiwR‡Ki gvwjK Avj­vn Zvnvjv,
‡c‡imv‡b Zvi †`‡L bvB †Kn, e‡j- Avj­vn Avgvi cvj‡bIqvbvÕ|
wiKkv PvjvBqv hvnv wKQy cvq- †Kbv KvUv K‡i mܨv e‡jvq,
Aí mI`v, Zv‡ZB Z…wß fv‡e, KvUvBwb mgq Ae‡njvq|
wiKkv PvjvBqv, Kwo Avwbqv †`wL‡Z cvB eDwU c‡_i cv‡b,
ZvKvBqv Av‡Q PvZ‡Ki gZ weinx ea~ fvjevmvi Uv‡b|
gvqvgvLv g‡b wiKkv Lvbv a‡i GwM‡q G‡m wiKkvIqvi ea~,
nvwm Lykxf‡i _‡j Ly‡j Avbv, Av‡Q †hb Zv‡Z gay|
nvZ cvLv Avwbqv evZvm K‡i KZ bv Av`‡i KZ‡h †mvnv‡M,
VvÛv nBqv hvq, kªg K¬všÍ †`n gb f‡i hvq Abyiv‡M|
wiKkvIqvjv fv‡e wKQy¶Y Av‡M, wQjvg c‡_i kªwgK,
ea~i fvjevmvq nBqvwQ ivRv, cvBqvwQ gvby‡li µwgK|
c‡i †Zj gvLvBqv, †Mvmj KivBqv, weQvbv w`j cvwZ,
ewjj GLb WvjfvZ LvI, gvQ-fvZ LvBI ivwZ|
ci¯ú‡i Av`‡i †mvnv‡M Pwjj wKQy¶Y, c‡i KvwUj Nyg †Nv‡i|
dR‡ii bvgvR cwoevi Z‡i, DwVj `yRb RvwMj LyeB †fv‡i|
‡KviAvb †KZve cwoj `yRb, Pwjj `xb `ywbqvi Avjvcb,
c‡i wiKkvIqvjv Kwij cwiPh©v mewR‡¶Z eDwU ivbœvq w`b gb|
evwoi mewR, evwoi gyiMxi wWg fvwR mn LvBqv Mig fvZ,
wiKkvLvbv jBqv Rxeb msMÖv‡g DwVj c‡_ cywR `yÕLvb nvZ|
¯^vgx †mvnvMx bq †Zv †eKj wiKkvIqvjvi eD,
A‡bK ¸‡bi ivbx †m †h, Ae‡njv bvB Zvnvi Av‡`Š|
e„×-e„×v k¦ïi-kvïoxi †mev h‡Zœ bvB Zzjbv Zvnvi,
Zvnv‡`i bv LvIqvBqv Avcb gy‡L †bB bv Kfy Avnvi|
k¦ïi-kvïox ÔgvÕ ewj‡Z AÁvb m`v-†eŠgv-†eŠgv|
e‡j, †gŠgv †gv‡`i gv_vi gwb bvB †Kvb Zvi Dcgv|
Pvi mšÍv‡bi Rbbx †m gv‡qi AZzj g‡Wj,
mšÍv‡bi cÖwZ `vwqZ¡ cvj‡b mRvbv _v‡K A‡Xj|
eo †g‡q g³e †_‡K wkwLqv‡Q †Kviv‡b cvK cov,
5g †kªYx‡Z c‡o GLb, cÖ_g ¯’vb nq bv bovPov|
eo †Q‡j gv`ªvmvq c‡o Gevi DwVqv‡Q Z…Zxq †kªYx,
‡mI AwaKvi Kwiqv‡Q cÖ_g Kg †KD bq †eªbx|
‡QvU †Q‡j cÖv_wgK we`¨vj‡q 1g †kªYx‡Z cwo‡Z‡Q GKwU eQi,
..........................................................
bgª ¯^fv‡ei, †eªbx QvÎ gšÍe¨ K‡i ¯‹z‡ji m¨v‡i
.....................................................
Avj­vni c‡_ Pj‡ev †gviv, nB‡e ¯^Mxq kvwšÍ GB aiv
cÖkœ Kiv nB‡j GB DËi w`‡Zb, Avj­vn Iqvjv wiKkvIqvjv|

 †gngv‡bi K`i
cw_K Avwmj bexwRi evwo
ewjj evwo eû `~‡i,
Avkªq Pvwj ivwÎ hvc‡bi
weQvbv Pvwnj Ki“bmy‡i|
mv`‡i Avkªq w`‡jb bexwR
‡mev Kwi‡jb wb‡R,
fvj fvj Lvbv ˆZqvi Kwi‡jb
`y»mn AviI KZ wK †h|
fvj fvj Lvbv †`wLqv cw_K
LvBj gRv K‡i,
‡ekx LvIqv‡Z †cU Lvivc n‡jv
w`j weQvbv bó K‡i|
j¾vq cw_K †fviv‡Z DwV
ZwoNwo †Mj P‡j,
Zvici bexwR dR‡i DwVqv
cw_K‡K WvwK‡jb †Kvb Q‡j|
cw_‡Ki †Kvb mvov bv cvBqv bexwR
Avwm‡jb weQvbvi Kv‡Q,
‡`wL‡jb †m_v cw_K †Zv bvB
`yMÜhy³ weQvbv c‡o Av‡Q|
eywS‡Z bexwRi †`ix nq bvB|
Avd‡Pv‡Q dvwUj eyK,
nvq! nvq! †gngvb Kó cvBqv‡Q
wekªv‡g cqwb myL|
wbR n‡¯Í bexwR weQvbv jBqv
Kwi‡ZwQ‡jb mvd,
Ggb mgq f‡q f‡q cw_K wdwiqv Avwmj
Pvwn‡Z jvwMj gvd|
bexwR ewj‡jb, iv‡Î †Zvgv‡K †LuvR bv wbqv
Aciva Kwijvg Avwg,
Zzwg †Kb cw_K gvd Pvwn‡ZQ
gvd Ki Avgvq Zzwg|
Zvci cw_K bexwR‡K e‡jb
wdwiZvg bv Avwg Kfy,
Z‡jvqvi fy‡j ivwLqv wMqvwQ G‡mwQ wb‡Z
j¾v fq Kwi‡Z‡Q Zey|
Bmjv‡gi bex, gvbeZvi †bZv
Av`‡k©i gnvb g‡Wj,
Zvnvi Rxeb wb‡q M‡elbv Kwi‡j
wk¶v cvBe A‡Xj|

ZvejxM
mZ¨ K_v †mvRv K‡i ewj,
GKgZ bv nB‡j †hb ¶gv Kwi|
nv‡Z awi- cv‡q cwo Aby‡iva Kwi
cvw_©e nvqvZ Kvj AwZ ¯^í
wKš‘ Gi ¸i“Z¡ AwZ Ag~j¨
AbšÍ mdjZv, bq‡Zv wedjZv
cvw_©e nvqv‡Zi dj,
cvw_©K Rxeb KvwU‡e †Kgb
wKfv‡e nBe AbšÍ mdj?
hvB Kwi, ZvB Kwi
ÔZvejxMÕ Kwiqv gwi|
mZ¨ K_v ms‡¶‡c ewjjvg
UbK bovB‡Z wK cvwijvg?

bexwR Zv‡q‡d
10g wnRix| gnvbexi Rxe‡b bvwgqv Avwmj
Uªv‡RWxi NbNUv| wcZ…e¨ Avey Zvwj‡ei wZ‡ivavb NwUj-
i³ m¤ú‡K©i NwbôZg m½x, e„‡¶i Qvqv, cÖwZ‡iv‡ai Xvj,
we‡ivax-eÜz, AKcU ggZv fiv wcZ…e¨|
Zvici Rxeb Aemvb NwUj-mnawg©bx wewe, Lvw`Rvi-
bexRxe‡bi mnPix, mnKvix, AvZ¡Z¨vMx, DrmMx© Rxeb m½xwb,
Qvqv m½xwb, cvwLi `y‡Uv Wvbv Zvi GKwU|
bexwRi Rxeb nBj †bv½iwenxb †bŠKv, Mig †Z‡j †dvob,
gv_vi Dc‡i SzjšÍ wÎcyj el©v, mvB‡K¬v‡b cwZZ RvnvR,
‡Pv‡L mwilvi dzj-AvZ¥xq-¯^Rb we‡qvM mn Awek¦vmx‡`i
c¶ n‡Z e¨MÖ gy‡L nwiYmg Ki“b Ae¯’v|
Bmjv‡gi k¨vgj †¶‡Îi mܨv‡b Zv‡qd Mgb|
g°v n‡Z mËi gvBj c` eª‡R `yM©g wMwi cÖvšÍi
gi“f~wg c`Z‡j| mv‡_ GK gvÎ mvnvex Rv‡q` Be‡b nv‡iR (ivt)
Dc‡i D`vi AvKvk| Pwj‡Z‡Q `yÕRb mZ¨ my›`‡ii
ù‚wj½| hvi fwel¨r m‡Z¨i gnvwe‡ùviY|
Zv‡q‡di †bZv Ave` Gqvjx‡`i M„‡n Dcw¯’wZ|
‡mLvb †_‡K Zv‡qd evmx‡`i cÖwZ D`vË AvnŸvb-
gvqvfiv †Pv‡L, †KŠZznjx g‡b, †mvbvix gmv‡Ri ¯^‡cœ|
‡gŠgvwQ Pv‡K wXj cwoj, e· el©Y ïi“ nBj,
mvB‡K¬v‡b cwZZ Rvnv‡Ri Ae¯’v nBj nvwm-in‡m¨i
mqjve, nv‡ZZvwj, GKd¨Awj cv_i wb‡¶c i³ ¶iY-
‡mB i‡³ RyZv †gveviK AvU‡K hvIqv-AfvMv
‡h w`‡K PvB mvMi ïwK‡q hvq|
‡d‡ikZv wReivBj (Avt) Gi AvMgb-
cÖ¯Íve w`‡jb, ÔAvj­vncvK gvjvKzj Rvevb
K‡i‡Qb †cÖiY| bxwRi Av‡`‡ki A‡mb¨vieZ|
bexwR Pvwj‡j Aeva¨, Rv‡jg Zv‡qd evmx‡`i kvw¯Í `yB cv‡ki
cvnvo GKÎ KiY Zv‡qR evmx n‡e hvZv‡clv AvUv|
gvjvKzj Rvev‡bi cÖ¯Íve mg_©b Kwi‡jb bv bexwR,
ivngvZzwj­j Avjvgxb Kvnv‡K e‡j eywS bv †Kb AvwR|
ewj‡jb bexwR, AvR‡Ki Zv‡qdevmx hw` bv cvi †n`v‡qZ,
Zv‡`i eskai †gvk‡iK n‡e bv- Kwi‡e GK Avj­vni Bev`Z|
Zvcci nvZ DVv‡jb bexwR, gnvb Avj­vni `iev‡i,
`Ê weavb K‡ivbv gvIjv, ¶gv Ki `qv Ki Zvnv‡`‡i|
Avwg A¶g, Avwg `ye©j eySv‡Z cvwi bvB ZvB,
eywS‡Z bv cvwiqv Ryjyg Kwiqv‡Q Zvnv‡`i †`vl bvB|
‰ah©, mn¨ `vI Avgv‡K mvnvh¨ Ki D¤§‡Zi Z‡i,
Zv‡qdmn wek¦evmxi †n`v‡qZ Z‡i Kwi‡jb †`vqv Ki“b ¯^‡i|
wek¦bex wek¦`i`x Kvnv‡K e‡j, Mfxifv‡e fvwe,
fvweqv †m c‡_ Pwj‡Z cvwi‡j cvBe Øx‡bi Pvwe|

C‡`i gg©K_v
C‡`i bwQnZ eû kwbqvwQ,
C‡`i KweZv eû iwPqvwQ,
C‡`i bvUK eû †`wLqvwQ,
C‡`i iRvjLvbv eû LvBqvwQ,
C‡`i †gjv eû emv‡qwQ,
C‡`i Avwj½b eû KwiqvwQ
Z‡e C‡`i ev¯ÍeZv KZUzKz G‡bwQ?
Z‡e C‡`i cÖK…ZLykx KZUzKz †c‡qwQ?
Z‡e C‡`i Aa¨Z¥-weíe KZUzKz NUv‡qwQ?
C‡`i ev¯ÍeZv nvw`‡q †R‡bwQ,
C‡`i mv_©KZv BwZnv‡m c‡owQ,
C‡`i Lykx mvnvex Rxe‡b †`‡LwQ,
C‡`i Aa¨vZ¥ weíe beyqZ Rxe‡b ey‡SwQ,
Bqvi gy‡K©i hy‡× C‡`i cÖwZdjb †c‡qwQ,
wnRi‡Zi wk¶vq C‡`i inm¨ Abyfe K‡iwQ,
g°v weR‡q C‡`i ev¯Íe bgybv †c‡qwQ|
Bmjv‡gi cÖPvi-cÖmv‡i C‡`i wk¶v Abykxjb K‡iwQ|
C` A_© Lykx-mwZ¨ wK n‡qwQ?
C` ej‡Z Avb›` KZUzKz †c‡qwQ?
C` n‡”Q åvZ…Z¡ KZUzKz M‡owQ?
C` Awnsm mgvR †Kgb iƒc w`‡qwQ?
C` †nvK g`xbvq Avbmvi †gvnv‡Rixb åvZ…‡Z¡i eÜb,
Lv`¨ cvbxq, †fvM¨ cb¨, e¯¿, evm¯’v‡bi mylg e›Ub,
C` †nvK Bqvigy‡Li hy×vnZ gyRvwn` †PZbvi gZ
GK cvÎ cvwb †Kn Lvq bvB-mnvbyf~wZi Z‡i|
C` †nvK g°v weR‡q cÖvYNvZx kΓ‡K ¶gv,
‡h kΓ Rxeb nšÍv, weZvobKvix, Rv‡jg m`©vi|
C` †nvK kZ wbh©vZb, kZ Acgv‡bi ˆa‡h©i euva,
gnvm‡Z¨i AvKl©‡b, my›`‡ii mvabvq ei`v¯Í-ü`q|
C` †nvK hvKv‡Zi ckiv †bIqve †jvK †bB,
hvKvZ `vZv †hb KZB ‰eKv, hvKv‡Zi cY¨ wb‡q Øv‡i Øv‡i|
C` †nvK dvi“‡K Avh‡gi gZ mv`vwm‡`,
cÖRvi myL-`yt‡Li mv_x, Qχe‡k Z_¨ msMÖnKvix|
C‡`i gg© †hw`b n‡e `qv
C‡`i gg© †hw`b n‡e ¶gv
C‡`i gg© †hw`b n‡e hvKvZ Kv‡qg
C‡`i gg© †hw`b n‡e †driv Av`vq
C‡`i gg© †hw`b n‡e cÖwZ‡ekxi cÖwZ KZ©e¨
C‡`i gg© †hw`b n‡e AvZ¥x‡qi nK Av`vq
C‡`i gg© †hw`b n‡e Bbmvd
C‡`i gg© †hw`b n‡e gRjy‡gi Xvj
C‡`i gg© †hw`b n‡e GKZv
C‡`i gg© †hw`b n‡e åvZ…Z¡
C‡`i gg© †hw`b n‡e eÜzZ¡
C‡`i gg© †hw`b n‡e mvg¨
C‡`i gg© †hw`b n‡e Awnsm gbb
C‡`i gg© †hw`b n‡e SMovi Aemvb
C‡`i bvUK, C‡`i Awfbq, C‡`i K…wÎgZv
‡hw`b n‡e wPi Aemvb, †mw`b Dwo‡e C‡`i wbkvb|
`vIqv‡Zi †gnbZ
AwZ ZvovZvwo evKv c_ Qvwo
wd‡i Avwm mij c‡_,
bvgv‡Ri Z‡i  kvwgj n‡q hvB
Øx‡bi `vIqv‡Zi †gnb‡Z| .........
`ywbqvi Kv‡Ri gg© Avgiv
Kg †ekx †Zv eywS,
Øw‡bi Kv‡Ri gg© †Kb
eywS bv †mvRvmywR|
AwZ .............. †gnb‡Z| ............
Rvb gvj mgq mn‡R jvMvB
`ywbqvi h` Kv‡R,
Øx‡bi Kv‡R Rvb-gvj mgq jv‡M
GK_v †Kb ey‡S Av‡m bv †h|
AwZ ............ †gnb‡Z| ..............
`ywbqvi Kv‡R wkwLqv cwoqv
gvbyl gvby‡li gq`v‡b,
KKZ †gnbZ e¨q K‡i †h,
‡K Kvi Lei Rv‡b?
AwZ ............ †gnb‡Z| ..............
Av‡Lix bexi Av‡Lix D¤§Z †gviv
‡hgb Ki‡ev Bev`Z,
`vqxi wQd‡Z `vIqvZx Kv‡djvq
‡Zgwb Ki‡ev †gnbZ|
AwZ ............ †gnb‡Z| ..............


k¦vkZ my›`i
Avwg k¦vkZ my›`i, kvwšÍgq c„w_exi ¯^‡cœ we‡fvi,
¶wb‡Ki G Rxeb gaygq n‡q S‡i hvK|
mKj ¯^v_©ciZv, mKj msKxY©Zv, mKj civaxbZv
ayjvq aymvwiZ †nvK, †Kvbw`b †hb Aw¯Í‡Z¡ bv Av‡m|
kvwšÍi jwjZ evbx, gy³eyw×, ¯^vaxb wPšÍv evmbv
LuvPvi cvwLi gZ QUdU K‡i, gyw³i †Kvb c_ cvq bv|
Dj‡cvKvi gZ wb‡Ri m„ó myZvi duv‡` AvU‡K g‡i
KZ jv‡Lv †KvwU ewb Av`g †K Zvi Lei iv‡L
KZ gqbv cvwLi Rxeb I ‡hŠeb wbôzi wkKvixi LuvPvq e›`x,
KZ wmsnkveK, KZ e¨NÖ Qvbv Mfxi Ai‡Y¨i
¯^fve my›`i Rxeb †_‡K wPiewÂZ-
Zviv †Kvb w`b Rvb‡ZI cvi‡ebv, eyS‡Z I cvi‡e bv,
ebf~wgi ¯^vaxb ¯^iƒc †Kgb?
 †KbB ev Zviv †jvnvi LuvPvq e›`x?
Avgiv †Zv gqbv cvwL bB, Avgiv gvbyl
Avgiv †Zv Dj‡cvKv bB, Avgiv gvbyl
Avgiv †Zv wmsn eªNÖ bB, Avgiv gvbyl
Avgiv gvbyl †Kb wdi‡e bv `yk
Avi KZ Kvj iB‡ev †eûk?
wK wmÜvšÍ w`e wK civgk© w`e
Rvwb KZ wm×všÍ KZ mnmª civgk©
wbôzi hvZvK‡j wcô n‡q Aw¯ÍZ¡ wejxb n‡q‡Q
jv‡Lv †KvwU wm×všÍ I civg‡k©i gv‡S
`yÕGKwU wK Aw¯ÍZ¡ cvBwb?
‡mB Avkvq ejxqb n‡Z GKwU K_v-
GKk Zi“Y Avi GKk Zi“Yx wg‡j
Bmjv‡gi kvkZ my›`i †PZbvq g‡Wj nI
mKj c„w_exi `„k¨cU cvëv‡Z Avi †`ix n‡e bv|

mvg‡b giY
Avi †`ix bvB mvg‡b gib
mvg‡b Kei,
wK Qvgvbv †hvMvo Kwijvg
evweqv jB Kwiqv Qei|
wK n‡e Avgvi ab-m¤ú`
wK n‡e Avgvi Rvb I gvb
wK n‡e Avgvi AvcbRb
hw` AbšÍKvj Rvnvbœv‡g hvB?
mKj wKQy Pvwo‡Z ivwR,
mKj wKQy Kwi‡Z ivwR
A¯’vqx m¤ú` wejv‡Z ivwR
wewbg‡q hw` RvbœvZ cvB|
‡Kvivb Kix‡g mvd mvd Av‡Q
`vIqvZx †gnb‡Z †n`v‡qZ Av‡Q
Ab¨ c‡_ †n`v‡qZ bvB
hZB gv_v Lywo|
`vIqvZx iv¯Ív Avj­vni iv¯Ív,
mKj bexi GKB iv¯Ív
Avi †`ix bq, `ª“Z Avwm
`vIqvZ I Zvejx‡Mi †gnb‡Z Rywo|

g‡nv‡mŠfvM¨
Avwg gnvmZ¨ PvB-B PvB,
ZvB gnvm‡Z¨i mÜv‡b c_ Pwj‡ZwQ|
GLbI gbwR‡j †cuŠQvB‡Z cvwi bvB|
gbwR‡j Av‡`¨ †cuŠQvB‡Z cvwie wK-bv Rvwb bv|
Z‡e g‡bi Mnxb †Kv‡Y GKwU K_vB Anin So †Zv‡j,
gnvm‡Z¨i gbwR‡j, †cuŠQv‡bvi ci †hb Avgvi g„Zy¨ nq|
Avwg wccvmvZ© cw_K,
wccvmv wbevi‡bi Rb¨ ïayB QywU‡ZwQ|
AvRI wccvmv wbevib nq bvB|
fvweqvwQ c~e© w`M‡šÍ wccvmvi cvwb Av‡Q
QywUqv wMqvwQ, cvBqvwQ wK cvq bvB,
eywS‡Z cvwi bvB|
GB fv‡e KZ w`M‡šÍ Nywijvg, cvBqvwQ wK cvB bvB
eywS bvB|
Avwg eywS‡Z PvB|
wccvmv wbevib Kwiqv Rxeb kxZj Kwi‡Z PvB|
nvq nvq| GLbI P~ovšÍ wm×v‡šÍ †cuŠQvB‡Z cvwi bvB|
gnvm‡Z¨i P~ovšÍ wm×v‡šÍ DcbxZ nB‡j
Avgvi wPšÍv-†PZbv, Kg©mvabv †hb Zvnv‡ZB AvewZ©Z nq|
Avwg k¦vkZ mZ¨, k¦vkZ kvwšÍ PvB,
Avgvi HKvwšÍK Kvgbv,
Ggb k¦vkZ mZ¨, k¦vkZ kvwšÍ nB‡Z
‡KnB †hb ewÂZ bv nq|
‡n gnvmZ¨ I kvwšÍi PvwjKv kw³
Zzwg wbR ¸‡b Avgv‡K c_ †`LvI
gbwR‡j †cuŠQv‡bvi gnv †mŠfvM¨ `vb Ki|

Øxb `ywbqv
‡K †Kvb Kó Kwi‡Z‡Q †fvM
‡K iv‡L Zv †LuvR,
gvby‡li Z‡i gvbyl †hw`b Kuvw`‡e
Kwi‡ebv ¯^v_©cii †fvR|
we‡k¦ gnvgvb‡ei msL¨v †hw`b evwo‡e ax‡i ax‡i
¯^v_©ci †hw`b Aek¨B hv‡e m‡i m‡i,
‡hw`K hvBe, †mw`K †`wLe kvwšÍi ivRZ¡
nvwmqv DwV‡e PivPi|
me‡P‡q eo K_v, wKfv‡e Ggb Mwo‡e f~eb
wK Zvi dg©yjv,
m„wó KZ©vi cÖwZ †hgb fq †Zgb Mfxi fvjevmv,
gyw³i c_ hvq ejv|
we`y¨r R¡vjvB‡Z, wgj-KjKviLvbv PvjvB‡Z
‡h Kjv †KŠkj jv‡M,
m„wó KZ©vi mwnZ m¤úK© ˆZix Kwi‡Z
gvbe gyw³ jvwM‡e Av‡M fv‡M|
Avgvi K_v ïbvi c‡i †KD nvwm‡e, †KD fvwe‡e,
hvnviv fvwe‡e, ZvnvivB cÖK…Z gvbyl,
ZvnvivB cÖK…Z gvby‡li Kó eywS‡e mZ¨B
‡h‡nZz cÖK…Z Av‡Q †h ûk|
`ywbqvi kvwšÍ cyi¯‹vi wgwj‡e Av‡Liv‡Z
GB wek¦vm hvnvi Av‡Q,
GB wek¦vm bvB hvnv‡`i A_P cwÛZ mvwRqv‡Q
Zvnviv aiv‡K miv fvweqv‡Q|
Avgvi c¶ nB‡Z GKwU Aby‡iva gvby‡li gq`v‡b
fvwe †hb Mvfxifv‡e,
`ywbqv I Av‡Liv‡Zi gyw³ I kvwšÍ m„wó KZ©vi mv‡_
wek¦vm Kwi †h, fvjfv‡e|

byivwš^Z
giY eiY Kwi‡ZB nB‡e, hZ eoB nB ivR-gnvivR,
gnv¶wZ nB‡e `xb `ywbqvq, bv Kwi hw` Avmj KvR|
cvMj KLbI bv cv‡i eywS‡Z, cvMj Kvnv‡K e‡j,
Avmj fvebv ZvB bv fvweqv, †hgb Lykx †Zgb P‡j|
‡hgb Lywk Pwj‡j †Zgb, Ggb KwVb wec` Av‡Q,
wec` †h KZ iKg NwU‡Z cv‡i, Ggb wK nVvr g„Zz¨ Av‡m|
mZ¨c_ A‡b‡KB eywSqvI ey‡S bv, gvbyl Ggb KwVK wPR,
‡h Kvi‡Y mgv‡R AbvPvi-AwePvi, Kwi‡Z‡Q wMR wMR|
AZxZ mv¶x, Pwjqv Avmj c‡_, kvwšÍ‡Z fwiqv‡Q †`k,
ci¯úi ci¯ú‡ii eÜz nBqv‡Q, AkvwšÍ wQj bv †jk|
nK c‡_ `uvovB‡j wKQy gvbyl, A‡b‡KB wfwo‡e `‡j `‡j,
_vwKqv Amr c‡_ bv hvq eySv, nK c‡_ †Kgb P‡j|
KZ w`K w`qv nq KZ iKg ¶wZ Zv‡K hw` wnsmv Cl©v-wiqv
fywM‡Z‡Q gvbyl gvbwmK †iv‡M, Pwj‡Z‡Q cvcvPvi wbqv|
cvcvPvi AbvPvi ¶wZ K‡i KZ, †Kb †h gvbyl eywSqvI †ev‡S bv|
‡Zgwb my`-Nyl-g`-Ryqv Pwj‡Z‡Q Aev‡a, cÖwZ‡iva nq bv|
AkvwšÍi Av¸b R¡wj‡Z‡Q hZ, KviY, cvcvPvi-AbvPvi,
gRjyg RbZv gwi‡Z‡Q Kuvw`qv, †h‡nZz, Pvwcqv‡Q ˆ¯^ivPvi|
we`y¨‡Zi †gb myBP hw` eÜ _v‡K, kvLv myBP bv _v‡K Kvh©Ki
PjvP‡ji c_ eÜ A_ev Lvivc nB‡j, PjvPj eoB `y®‹i|
AbvPv‡i-AwePv‡i hw` Wyweqv _v‡K, hvnviv Dci Iqvjv,
Abvnv‡i-Aa©vnv‡i, †iv‡M-†kv‡K, †`k nq †h Svjvcvjv|
‡`k Avwb‡Z cvwi ÔwPi emšÍÕ B”Qv _vwK‡j nq Dcvq,
hvnv wKQy Av‡Q †bwZevPK `wje Zvnv `yÕcvq|
gi‡Yi K_v ¯§iY Kwiqv, Mwoe wek¦‡K kvwšÍi bgybv,
AbvPvi-AwePvi `~i Kwiqv, Mwoe wek¦‡K AwZ Aaybv|
m‡Z¨i Av‡jv R¡wjqv DwV‡j, we‡k¦ DbœwZ nB‡e Z¡ivwš^Z,
LZg nB‡e cï, ivRZ¡, Mwo‡e gvbe mgvR byivwš^Z|

bZzb m~h©
eû abvB cvbvB KwiqvQ Zzwg, Kfy KwiZ bv Avi
hZ Ab¨vq Pwj‡Z‡Q mgv‡R, avwiI bv Kfy avi|
‡`‡ki Z‡i `‡ki Z‡i Ggb kc_ Ki
mKj cvcvPvi wbcvZ hvK co–K SiSi|
kc_ Ki mgvR ¯^M© iwPe Rxeb evRx ivwL,
nK hv Av‡Q Kv‡qg Kwie, ivwLe bv wKQy evKx|
cv‡ci hZ AvÇvLvbv, fvwOe KwVb nv‡Z,
bZzb Kwiqv Mwoe mKjB, kvwšÍ Av‡m hv‡Z|
GZw`b †Kb gvby‡li e¨Zv ¸g‡i gwi‡Z‡Q ey‡K,
gvby‡li K_v hw` Zzwg eve, wK K‡i _vK my‡L|
Ggb AvBb iwP‡Z nB‡e, Ggb kvmb Kwi‡Z nB‡e
Ggb wePvi Pwj‡Z _vwK‡e, miKvi Zvi SzuwK eB‡e|
¶zavi R¡vjvq R¡wj‡Z‡Q †KD gwi‡Z‡Q KZ R‡b
Rv‡j‡gi Ryjy‡g R¡wj‡Z‡Q gvbyl kvwšÍ bvB A‡b‡Ki g‡b|
eo e¨_v jv‡M, gvby‡li nv‡Z, nB‡Z‡Q gvbyl Lyb,
A_P ¯^M© iwP‡Z cv‡i GZ Av‡Q gvby‡mi ¸b|
‡h fv‡eB †nvK ¶gZv `Lj Kwiqv‡Q hviv †`‡k,
Ggbfv‡e ‡`k mvRvB‡Z cv‡i, mK‡jB DwV‡e †n‡m|
¶gZv cvBqv fv‡e A‡b‡KB, cvBqvwQ evevi ZvjyK,
Ggb hviv fv‡e, ¶gZv Aek¨B nviv‡e hZB ¸wU PvjyK|
Avwg bivag GKwU K_v, ewj‡Z‡Q ¶gZv a‡i Kv‡Q,
kvwšÍi Z‡i Kv‡qg Kwi, axi MwZ‡Z Av‡`k hZ Av‡Q|
‡Zvgi fvj, Avgvi fvj, mK‡ji fvj †mB c‡_‡Z P‡jv,
AbvPvi-AwePvi `~i Ki mKj `yÕcv‡q me `‡jv|
‡`wL‡e †mw`b, NywP‡e `yw`©b, DwV‡e bZzb m~h©
myL Avi myL, bvB †Kvb `yL- †`wL‡e RvwZi ej exh©|

‡miv m„wó
gbyl¨Kz‡j †K cvVv‡jv †gv‡i
ZvB Avwg †miv m„wó,
cïKz‡j hw` cvVvZ †gv‡i
Rxeb nBZ wbwðZ cïK…wó|
gvwU‡Zv wek¦‡Rvov cvZv‡bv weQvbv
KZ ¯^vfvexK Zvi iƒc,
KZ cï-cvwL, KZ e„¶ ivwR wek¦ gvSv‡i
mvRv‡bv †MvQv‡bv Aciƒc|
GB wek¦ gvSv‡i Av‡Q mvMi-gnvmvMi
A‡Xj KZ †h evwi ivwk
KZ cÖ‡qvRb †h wgwU‡Z‡Q gvb‡ei
ZvB Avgv‡i` GZnvwm|
we‡k¦i †mŠ›`h© I fvimvg¨ Kwi‡Z‡Q i¶v
KZ †h wMwi ce©Z ivwR,
KZ cÖ‡qvRb †h gvby‡li wgwU‡Z‡Q
Bnv Kvnvi KvimvwR|
cvZv‡j mvRv‡bv Av‡Q KZ wKQy †h
‡K iv‡L Zvi wnmve
AvKv‡k P›`ª m~h© mn ZviKvivwR
cÖ‡qvRb wgUvB‡Z‡Q †e-wnmve|
‡h Kwij GZ wKQy Zvi K_v gvbv
gvbe RvwZi nB‡e DwPZ mvabv|
Zvn‡j wPi ab¨ nB‡e gvbe Rxeb AbšÍKvj e¨vcx
Keyj nB‡e mKj Avivabv|


‡mB myav
Ggb KweZv †jLvi Z‡i k³ n‡¯Í Avwg Kjg a‡iwQ|
Avjnvg`ywjj­vn gvbe Kz‡j Avwg Rb¥ jvf K‡iwQ|
‡kªó Kzj †h gvbeKzj †Kvb m‡›`n Zvnv‡Z bvB,
gv‡S gv‡S †kªô‡Z¡i Kvi‡Y Kwi‡ZwQ nvq, nvq|
gvbyl ewjqv Pvwn`v e¨vcK, wKš‘ bv wgwU‡Z‡Q Pvwn`v,
g‡bi MwZ Pvwcqv ivwLqvI, KvUvB‡ZwQ Avjv`v|
GB mgm¨v nBj †Kb, GB e¨vcv‡i fvwe‡ZwQ KqRb?
fvwe‡j Aek¨B mgm¨vi mgvavb nBZ, Kwi‡j `„p cb|
Pvwn`v wgwU‡Z‡Q wek¦e¨vcx GB Av‡jv evZv‡mi Øviv,
Ggwbfv‡e mKj Pvwn`v wgwU‡Z cv‡i, Av‡Q Ggb aviv|
mwVK avivq Avwm‡Z cvwi‡j, †KD KvUvBZ bv Abvnv‡i,
cig kvwšÍi mv‡_ mgq hvBZ, mgm¨v _vwKZbv cvbvnv‡i|
A_© Afv‡e webv wPwKrmvq gwiqv hvB‡Z‡Q KZ Rb,
my¯^v‡¯’¨i AwaKvix nB‡Z cvwi‡j, Lykx‡Z fwiZ gb|
A_© Afv‡e K‡ó Kwi‡Z‡Q evm-MvQZjvq, Kzu‡oN‡i,
Rxeb hy× Pwj‡Z‡Q AweiZ A_P †KD †KD evm Kwi‡Z‡Q AUªvwjKvi c‡i|
Av`k© wk¶v gvbyl‡K DVvq, Kvw½Z DbœZ cwi‡e‡k,
wk¶vi Dcnvi Ggb nBZ, nvwm-Lykx fwiZ †`‡k|
‡cvkv‡K Avmv‡K ivRKxq nvj‡Z, Pwj‡Z cvwi gvbyl,
‡mLv‡b Pwj‡Z‡Q dK‡i nvj‡Z gvbyl wK nBqv‡Q Kvbyl?
gvby‡li cwi‡e‡k DbœZ nB‡j, wgwUZ mgm¨v †h kZ kZ,
‡bwZevPK hvnv `~i nBZ, BwZevPK Zvnv nBZ AMwbZ|
Kg©V-Kgx© Ávbx ¸bx gvbyl, Aek¨B wKQy wKQy Av‡Q,
Zvnviv _vwK‡Z †Kb Zvn‡j, _vwK‡Z‡Q RvwZ wc‡Q|
Avwg g‡b Kwi, _vwK‡Z‡Q evKx, wk¶vi g~j aviv,
‡bZ…Z¡ wKQy Avwmqv †M‡j, RbZv e¨vcK w`‡e mvov|
‡mB w`‡bi wPÎ †`LvB‡Z cvwi‡j, evwoZ Ggb ¶zav,
ev¯Í‡e †fvM Kwiqv QvwoZ, A‡Pj Rgv nBZ †mB myav|


gnvkvwšÍi †XD
PvI hw` Zzwg wek¦ kvwšÍ, Ki ms‡klvab wKQy fyjåvwšÍ
‡Zvgvi hw` jv‡M K¬vwšÍ, wKwbg‡q cvB‡e gnvkvwšÍ|
AZx‡Z hvnviv Kwiqv‡Q Aciva, ¶gv Kwiqv Z¡iv wgUvI weev`,
wgUvB‡Z Pvwj‡j Rxe‡bi mva, †mvbvjx dmj Ki fvjgZ Avev`|
g‡b cÖ_‡gB R¡wj‡j AkvwšÍi Av¸b, GB mK‡jB e¨vcv‡i mZK© _vKzb,
Rxe‡b Avwb‡Z PvI hw` dv¸b, mK‡jB GK mv‡_ Nyg †_‡K Rv¸b|
¶gv Kwiqv w`qv mvRvI Rxeb, mK‡jB nI GKvšÍ Avcb,
hZ cvcvPvi Kwiqv `vdb, `iKvi mZ¨ my›`i Rxeb hvcb
‡hgb mnR kvwšÍ Avbqb, †Zgwb KwVb Av`‡g©i c_ PqY|
‡hgb jvwM‡e D`vi bqb, ‡Zgwb KwVb `¶ wkíxi eqb|
mKj mOKxb©Zv Kwi cwinvi, D`vi AvKv‡ki gZ Kwi e¨envi,
Ggb cÖwZôv Kwie †hgb cvnvo, cÖ‡qvRb jvwM‡Z cv‡i Abvnvi|
ev¯Í‡e †`wL‡j Av`k© cwi‡ek, eywSe Kvnv‡K e‡j kvwšÍi †`k,
mK‡ji Kv‡Q Kwi‡ZwQ †ck, AkvwšÍ hvnv‡Z bv _v‡K †jk|
e¨_© nB‡Z‡Q ¯^v‡_©i Z‡i, Z¨vM Kwi‡j Avwm‡e kvwšÍ N‡i N‡i|
dzj I d‡ji evMvb †`wL‡e †h, ü`‡qi kvwšÍ jvwM‡e wK †h|
PP©v bv Kwi †hb Av‡R ev‡R, PP©v Kwi †hb hvnv jvwM‡e Kv‡R|
`y‡ai cvnvov hw` weov‡j †`q, `ya `ywlZ wbwðZ nB‡eB,
‡`‡k cÖK…Z kvwšÍ †Kb †h †bB, Ag‡Z RbZvi fvi hw` †bq|
Ggb cwi‡ek Kwiqv Qvwoe, ci¯ú‡ii fvjevmv ci¯ú‡i Kvwoe,
Rxeb hy‡× †Kn bv nvwie, gnvkvwšÍ‡Z wek¦ Kvbvq Kvbvq fwie
giY eiY hLb Kwi‡Z nB‡eB, ZLb †Kb Gg ¯^v‡_©i Uvb?
¯^v‡_©i wewbg‡q Av‡m hw` kvwšÍ I ¯^vaxbZv BnvB me‡P‡q eo `vb|
Zzwg AvQ gnvmy‡L, KZRb KZ `y‡L KZ e¨_v Rwgqv‡Q ey‡K,
wbwiwewj fve Zzwg, N„bvq Ki ewg, Avi †hb †KD bv N‡i ay‡K ay‡K|
wK Kwiqv eySvBe Avwg, †mB gnvkvwšÍi †XD Avi †XD,
‡mB gnvkvwšÍ Avwmqv †M‡j, ¸wb‡Z nB‡e bv, Kfy KzKz‡ii †ND †ND|


GKgvÎ c_
wek¦kvwšÍ Pvq mK‡jB, wKbyZ h_vh_ c`‡¶c nq bv MÖnY ,
wek¦ gvb‡ei kvwšÍ Z‡i, `iKvi nB‡Z‡Q Avmj K_v kªeb|
Ávb-weÁv‡bi GZ †h DbœwZ, ZeyI AkvwšÍi Av¸b R¡wj‡Z‡Q `vD `vD,
Avgvi civgk© MÖnY Kwi‡j, wPiZ‡i _vwgqv hvBZ, nvI gvI LvI|
A‡b‡KB kvwšÍ‡Z¨i bv‡g cÛ KwiZ‡Q, Pvq bv kvwšÍi c_,
wek¦ kvwšÍi Z‡i, Kg †ekx hw` Qvo w`Z, Avcbvi wKQy gZ|
Bmjvg A_© kvwšÍ; hvnv me©‡kl, c~Y©v½, GKgvÎ ag©,
gynv¤§`yi ivmyjyj­vn (mvt) me©‡kl bex, hnvvi wb‡`©wkZ c_B GKgvÎ Kg©|
wek¦ gvbe GLbI mK‡jB Av‡m bvB me©‡kl bexi c‡_,
hvnviv Avwmqv‡Q A‡b‡KB ewj‡Z‡Q bvbv gyw³i bvbv g‡Z|
d‡j gnvmZ¨ Kuvw`qv gwi‡Z‡Q, GB fvweqv Ô†Kev Avcb †Kev ciÕ|
gnvmZ¨ GovBqv Pjv‡Z, `yM‡Ü fwiqv hvB‡Z‡Q, cig kvwšÍi Ni|
wel hw` ‡KD gay fvweqv, cvb K‡i civb fwi,
KZ eo fyj Kwiqv‡Q †hm cÖgvb Kwi‡e gwi|
KZ †h `j Dc`j evwni nB‡Z‡Q, mevB ewj‡Z‡Q, ÔAvwg mZ¨ c‡_,
cvwÛ‡Z¨i bv‡g MvÏvwi Kivi dj eywS‡e wQj †m †Kvb g‡Z|
mZ¨ K_v †mvRv Kwiqv hw` e‡j, A‡b‡Ki evwo‡e MvÏvwi,
Avgvi K_v bv ïwbqv, eis Avgvi Dci Kwi‡e m`©vix|
ZvB wKQyUv †nKg‡Z ewj‡ZwQ Avwg; Av‡Q GKwU `j,
hvnviv †n`v‡qZ cvB‡e wPwbqv jvB‡e, †Kvb †mB wgwó dj?
g‡b Pvwn‡Z‡Q, ewj mivmwi, a‡i †Kvb Mv‡Q †mB wgwó dj,
‡ekx ey‡S hvnviv, euvav w`‡e Zvnviv †h‡nZz Avm‡j MvÏv‡ii `j|
NUvB‡e Zvnviv wn‡Z wecixZ- †h‡nZz, Pig †drbvevR,
AkvwšÍi Av¸b R¡vjvB‡Z‡Q R¡jvB‡i Zvnv‡`i GB KvR|
Av‡gR fiv
Avmj K_v ewj‡Z‡Q Avwg, Avbymw½K mn,
Avm‡j wkwLjZv KviY hZ me ev‡R †gvn|
m„wó KZ©vi Av‡`k wb‡la, me †P‡q `vgx Avmj K_v,
me‡P‡q `vgx Pwj‡j GovBqv mKjB nB‡e evZzjZv|
gnvb Avj­vni K_v RvbvBevi Z‡i cvVvqv‡Qb bex ivmyj,
wVK wVK gZ gvwb‡Z cvwi‡j, nB‡e †h Avmj Dmyj|
Av‡iv A‡bK Av‡Q †gŠwjK K_v, gvbv LyeB †h Ri“ix,
mZ¨ K_v †mvRv K‡i ejv, Rxe‡bi Z‡i GKvšÍ `iKvix|
Avgvb‡Zi wLqvbZ hv‡e bv Kiv, n‡Z nB‡e AvgvbZ`vi,
Ac‡ii nK †cŠQvB‡Z nB‡e, Kwi mK‡j Av`k© †Rvi`vi|
Iqv`vi †Ljvc hvB‡ebv Kiv, _vwK‡jI eo fuywK,
evwZ‡ji mv‡_ bq †KvbI Av‡cvl, `vovB‡Z nB‡e i“wL|
mš¿vm †Kb †`q gv_v Pvov, aŸsk K‡i mykxZj cwi‡ek,
AbvPvi AwePvi `~i Kiv mn, jvwM‡e fvj Kv‡R g‡bvwb‡ek|
`qv-gvqv-¶gv Av`wk©K ¸b, hvnv Øviv my¯’ nq mgvR,
wnsmv-Cl©v-wiqv aeskvZ¡K w`K, hvnv Øviv bó nq Av‡gR|
Pzwi-WvKvwZ, Lyb-Lvivwe aŸskvZ¥K cwi‡e‡ki †h ewn©cÖKvk,
my`-Nyl, m`-Ryqv mn hZ cvcvPvi, Zvnv †Zv Rv‡nwjqv‡Zi weKvk|
mvRvB‡Z cvwi‡j wK Aciƒc, bv cvwi‡j nq KZ †h weiƒc,
wK w`qv eySvBe, mva bq wmw× cÖwZfvZ nq †h, ¯^iƒc|
mZ¨ K_v †mvRv K‡i ewj-`iL¯Í Kwi Ávbx-¸bxi Kv‡Q,
Avj­vni evbx cvwi‡j gvwb‡Z Mwo‡e wek¦
gvby‡li Kj¨vY Av‡Q †h c‡_, ewjjvg Avwg AwZ AKc‡U,
Ávbx-¸bx hviv eywS‡e Zviv wbwðZ gvwb‡e AvZ`vc‡U|
agx©q †PZbv kvwšÍi g~jc_, eywS‡Z Pv‡n bv, msKxY© KviY,
hLb eywS‡e, nvwm-Lykxi mv‡_ ü`‡q Kwi‡e eviY|
‡mB w`‡bi A‡c¶vq _vwKjvg Avwg, wbwðZ Avwm‡e wek¦ kvwšÍ,
Avwm‡e Av‡gRfiv fw³ fvjevmv, `~i nB‡e fyj-åvwšÍ|

Av‡e`b
miKv‡ii Kv‡Q RbZvi c‡¶ Kwi‡ZwQ Av‡e`b,
k³ nv‡Z nvj awi‡qv Kwi‡Z Rb Kj¨vY mvab|
‡Zvgiv RvwZi gyw³i KvÛvix, cvBqvQ hLb my‡hvM,
AvšÍwiKfv‡e `~i K‡i hvI, hZ Av‡Q RvZxq `y‡h©vM,
K_vq e‡j, Ôm‡m©i g‡a¨ f~ZÕ _vwK‡j d‡j bv †Kvb dj,
Ggb Acv‡ikb Kwi‡Z nB‡e, miKv‡ii _vwK‡e bv †Kvb Lj|
miKvix Kg©KZ©v-Kg©vPvix hZ, Ggb †Uªwbs Pwj‡e AweiZ,
Kg©V, Kgx©, Ávbx, ¸bx nBqv RvwZi †mevq m`v _vwK‡e iZ|
‡Mv‡q›`v ZrciZv Ggb Pwj‡e, cÖgvb cvB‡j  Nyl‡Lvi,
Ggb kvwšÍ w`‡Z nB‡e, wecv‡K cwoqv †Pv‡L †`wL‡e †Nvi|
Pzwi-WvKvwZi Ggb kvwšÍ cÖ‡qvM _vwK‡e †`‡k,
ci `ªe¨ we‡mi gZ fvwe‡Z ïi“ Kwi‡e Ae‡k‡l|
K…wl-wkí-evwYR¨ †¶‡Î NUvB‡Z nB‡e cÖhyw³-Dbœqb,
Rxeb hvÎvi gvb Dbœqb Ggb nB‡e, RyovB‡e `yB bqb|
Lyb RLg Kvnv‡K e‡j eywS‡e bv †jv‡K wbivc` cwi‡ek,
‡`‡k myL-kvwšÍ fwiqv DwV‡e, _vwK‡e bv †Kvb †K¬k|
Ryjy‡gi gZ Rvj cvZv Av‡Q, Kwi‡Z wQbœ-wfbœ,
gRjy‡gi mv_x, e¨_x‡Zi e¨_x mK‡jB mK‡ji Rb¨|
A¤­xjZvi c­veb hvnv‡Z MÖvm bv K‡i gvbe m¤ú`,
k­xjZvi PP©v _vwK‡e m`v _vwK‡e ï× Av‡gv`-cÖ‡gv`|
VKv‡bvi cÖe„wË _vwK‡e bv Kv‡iv, Mwoe gnvb åvZ…Z¡,
‡hgb _vwK‡e GKZv, †Zgwb _vwK‡e mZZv Mwoe gnvb †bZ…Z¡|


gg©K_v
BwZevP‡Ki Rq, †bwZevP‡Ki ¶q Kwie m„RbkxjhZ Kg©,
GLb †_‡K Pwje Ggb, Kwie †h KvR eywSe Av‡M gg©|
gg© bv eywSqA Kwi‡j KvR, wn‡Z wecÖexZ dj,
bó nq mgq, bó nq kªg, mKj wKQyB nq †h Zj|
m~h© ˆ`wbK DwV‡Z‡Q Wywe‡Z‡Q, GB KvRwU †K KivB‡Z‡Q?
‡h Z‡i wek¦ wUwKqv Av‡Q, wek¦ ¯^vfvexK MwZ‡Z Pwj‡Z‡Q|
Av‡jv-evZvm, cvwb, gvwU hvnvB ewj, Kvnvi GB mKj m„wó?
Avwb‡Z nB‡e we‡e‡Ki MfxiZv, cvkvcvwk _vwK‡e m~¶ `„wó|
Ggb cvMj †K Av‡Q we‡k¦, fvwebv Av‡`Š m„wó KZ©v‡K jBqv,
bv evwe‡j wK ¶wZ nB‡e, †Ui cvIqv hvB‡e cicv‡i wMqv|
gvby‡li Dci m„wóKZ©vi Av‡`k Dc‡`k eywS‡Z nB‡e Av‡M,
gvbe Rb¥ e„_v nB‡e, ciKv‡j eySv hvB‡e KLb wK †h jv‡M|
gvbe Rbg jvwfqv cÖ_g †h KvR, m„wó KZ©v‡K Rvbv I gvbv
m„wóKZ©v‡K Rvwb‡j I gvwb‡j kqZv‡b cvwi‡ebv w`‡Z nvbv|
kqZv‡bi nvbv wK ¶wZ K‡i, AwZ KwVb Zvnv eySvBqv ejv,
AwZ KwVb ewjqv Pwj‡Z‡Q we‡k¦, kqZv‡bi KZ †h QjvKjv|
kqZv‡bi QjvKjvi ewn©cÖKvk, hy× A_ev hy‡×i gZ,
wnmve Kwiqv hvB‡e bv eySv‡bv, ¶q-¶wZ nB‡Z‡Q †h KZ?
‡cU e¨_v A_ev gv_ve¨_v Kwi‡j, wK cwigvY nq †h Kó,
e¨_vi msÁv †`Iqv hvB‡e bv, Ggb wK Rxeb nB‡Z cv‡i bó|
e¨_v nB‡Z cv‡i KZ cÖKvi †KejgvÎ kvixwiK e¨_v bq,
wek¦e¨vcx ARmª e¨_v Kó w`‡Z‡Q, kqZv‡bi KvimvRx,
h_vh_ †PK w`‡Z bv cvwi‡j, kqZvb awi‡e wek¦hy‡×i evRx|
h_vh_ †PK Kvnv‡K e‡j, hw` Avwg e‡j, Zvnv gvwb‡e KqRb?
d‡j hvnv nBevi ZvnvB nB‡e, wKfv‡e wdivB‡ev wek¦ gvb‡ei gb|
Kzdix, wk‡iKx, †e`vZx ewj‡Z hvnv wKQy Av‡Q, Qwoe ü`q w`qv,
ZvInx`, wimvjZ, AvwLivZ ewj‡Z hvnv wKQy Av‡Q, awie gb w`qv|
ÔBwZevP‡Ki Rq, †bwZevP‡Ki ¶qÕ wK‡m wbf©i K‡i ewjjvg gg© K_v,
weR‡qi c‡_ `ª“Z AvMvBe, mgq bó Kwie bv Ah_v|
No comments:

Post a Comment

Designed by: Web Design and Development